Motorowery - KMP w Toruniu

Motorowery

Motorowery

Data publikacji 18.09.2015

Motorower jest to pojazd jednośladowy lub dwuśladowy, zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nie przekraczającej 50 cm3, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.


Uprawnienia wymagane do kierowania motorowerem.

Motorowerem mogą kierować osoby w wieku co najmniej 13 lat.
Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania motorowerem przez osobę w wieku od 13 do 18 lat jest karta motorowerowa lub prawo jazdy dowolnej kategorii.
Nie wymaga się uprawnienia do kierowania motorowerem od osoby, która ukończyła 18 lat.
Kartę motorowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami.
Sprawdzenia kwalifikacji osoby ubiegającej się o kartę motorowerową dokonują:
 • nauczyciel wychowania komunikacyjnego uprawniony przez dyrektora szkoły,
 • policjant posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego,
 • egzaminator.

Kartę motorowerową wydaje nieodpłatnie dyrektor gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły ponadpodstawowej.
W razie utraty lub zniszczenia karty motorowerowej jej wtórnik wydaje organ, który ją wydał.


Podstawowe przepisy i zasady dotyczące ruchu motorowerów.

Kierujący motorowerem jest obowiązany poruszać się po poboczu, chyba że nie nadaje się ono do jazdy lub ruch pojazdu utrudniałby ruch pieszych.


Kierującemu motorowerem zabrania się:
 • jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu (należy jeździć "gęsiego"),
 • jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach,
 • czepiania się pojazdów.

Kierujący motorowerem oraz osoba przewożona takim pojazdem, są obowiązani używać w czasie jazdy hełmów ochronnych odpowiadających właściwym warunkom technicznym.
Kierujący motorowerem jest obowiązany używać podczas jazdy świateł mijania (przez 12 miesięcy w roku, w tym również w ciągu dnia).
Prędkość dopuszczalna motoroweru, którym przewozi się dziecko w wieku do 7 lat, wynosi 40 km/h.
Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie motoroweru do ruchu jest dowód rejestracyjny albo pozwolenie czasowe.


Wyposażenie motoroweru.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 kwietnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia motorower powinien być wyposażony w następujące światła:
 • jedno światło mijania barwy białej lub żółtej selektywnej, umieszczone z przodu w pionowej płaszczyźnie symetrii pojazdu, nie niżej niż 500 mm oraz nie wyżej niż 1200 mm od powierzchni jezdni, oświetlające drogę na odległość co najmniej 30 m przed pojazdem przy dobrej przejrzystości powietrza,
 • jedno tylne światło pozycyjne barwy czerwonej, umieszczone z tyłu w pionowej płaszczyźnie symetrii pojazdu, nie niżej niż 250 mm oraz nie wyżej niż 1200 mm od powierzchni jezdni; jeżeli szerokość pojazdu przekracza 80 cm, powinny być dwa światła umieszczone symetrycznie względem pionowej płaszczyzny symetrii pojazdu,
 • tylne światło (światła) odblaskowe, o kształcie innym niż trójkąt, odpowiadające wymaganiom określonym dla tylnego światła pozycyjnego,
 • boczne światło odblaskowe, o kształcie innym niż trójkąt, barwy żółtej samochodowej, w liczbie jedno lub dwa z każdej strony pojazdu, umieszczone nie niżej niż 300 mm oraz nie wyżej niż 900 mm od powierzchni jezdni.
Oprócz powyższych świateł, motorower powinien również posiadać:
 • rozpoznawczy numer pojazdu (tablicę rejestracyjną), umieszczony w sposób trwały na ramie lub innym podobnym podstawowym elemencie konstrukcyjnym, oraz tabliczkę znamionową,
 • dwa niezależne, skutecznie działające hamulce,
 • dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku,
 • tłumik wydechu,
 • lusterko wsteczne umieszczone po lewej stronie pojazdu.
Motorower może być wyposażony w:
 • jedno światło drogowe barwy białej lub żółtej selektywnej, umieszczone z przodu, w pionowej płaszczyźnie symetrii pojazdu,
 • jedno światło pozycyjne przednie, barwy białej lub żółtej selektywnej, umieszczone w pionowej płaszczyźnie symetrii pojazdu, umieszczone z przodu nie niżej niż 350 mm i nie wyżej niż 1200 mm od powierzchni jezdni,
 • dwa przednie i dwa tylne światła kierunkowskazu, barwy żółtej samochodowej; odległość między światłami nie może być mniejsza niż 240 mm dla świateł przednich i 180 mm dla świateł tylnych, przy czym powinna być zachowana minimalna odległość 100 mm od światła mijania; w przypadku motoroweru, w którym konstrukcja uniemożliwia uzyskanie tych odległości, dopuszcza się dla świateł przednich odległość między światłami nie mniejszą niż 150 mm, a odległość między tylnymi światłami nie mniejszą niż 100 mm,
 • jedno światło hamowania "stop" barwy czerwonej, umieszczone z tyłu pojazdu nie niżej niż 250 mm i nie wyżej niż 1500 mm od powierzchni jezdni.

Motorower 1

Motorower 2

Motorower 3

 

Motorower 4