Rowerzyści - KMP w Toruniu

Rowerzyści

Rowerzyści

Data publikacji 18.09.2015

Uprawnienia wymagane do kierowania rowerem:

Dzieci w wieku do 10 lat mogą kierować rowerem wyłącznie pod opieką osoby dorosłej - nie muszą zatem posiadać żadnych uprawnień.
Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania rowerem przez osobę w wieku od 10 do 18 lat jest karta rowerowa. Może to być także karta motorowerowa .
Nie wymaga się uprawnienia do kierowania rowerem od osoby, która ukończyła 18 lat.

Kartę rowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami, a sprawdzenia kwalifikacji osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonać mogą:
 • nauczyciel wychowania komunikacyjnego uprawniony przez dyrektora szkoły,
 • policjant posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego,
 • egzaminator.

Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej oraz szkoły ponadpodstawowej.
W razie utraty lub zniszczenia karty rowerowej jej wtórnik wydaje organ, który ją wydał.

Najlepiej by było, aby ruch rowerów odbywał się na drogach do tego przeznaczonych. Są to wydzielone drogi dla rowerów.

W przypadku braku drogi dla rowerów, kierujący rowerem jest obowiązany poruszać się po poboczu, chyba że nie nadaje się ono do jazdy lub ruch roweru utrudniałby ruch pieszych. Dopiero kiedy nie ma pobocza, lub nie da się po nim jechać, rowerzysta może jechać po jezdni.

Korzystanie z chodnika przez kierującego rowerem jednośladowym jest dozwolone wyjątkowo, gdy:
 • opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem,
 • szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów dozwolony jest z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brak jest wydzielonej drogi dla rowerów.

Kierujący rowerem, korzystając z chodnika, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym. Jeśli jazda po chodniku wymaga przekroczenia jezdni, rowerzysta powinien pamiętać, że nie wolno na rowerze przejeżdżać przez przejście dla pieszych!


Na przejeździe dla rowerzystów, kierującemu rowerem zabrania się:
 • wjeżdżania bezpośrednio przed jadący pojazd,
 • zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny.

Kierującemu rowerem zabrania się:
 • poruszania się po autostradach i drogach ekspresowych w każdym przypadku,
 • jazdy po jezdni, jeżeli obok jest wyznaczona ścieżka rowerowa, bądź znajduje się dogodne do jazdy pobocze,
 • jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu (należy jeździć "gęsiego"),
 • jazdy po alejkach parkowych - można tam jeździć jedynie na dziecięcych rowerkach,
 • jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach,
 • czepiania się pojazdów,
 • holowania innego rowerzysty lub osoby poruszającej się np. na wrotkach czy deskorolce,
 • przewożenia drugiej osoby na rowerze jednoosobowym.
Prawidłowo wyposażony rower:
Rower